TIẾNG ANH CHUYÊN NGÀNH NGÂN HÀNG

*
*
*
Mỗi ngành phần đông phải tiếng Anh chăm ngành riêng rẽ. Tiếng Anh chăm ngành ngân hàng không những quan trọng cho người có tác dụng vào nghành nghề tài bao gồm ngân hàng ngoài ra được áp dụng tương đối nhiều trong số cuộc thanh toán giao dịch hằng ngày của đối tác lúc thông qua ngân hàng. Dưới phía trên, agenbolaonline.org xin reviews cho các bạn cỗ trường đoản cú vựng giờ đồng hồ Anh chuyên ngành Ngân mặt hàng nhằm chúng ta tđắm đuối khảo!

Tiếng Anh được thực hiện không hề ít trong các cuộc thanh toán giao dịch của công ty đối tác Khi trải qua ngân hàng


1. Những từ vựng thông dụng

Một số trường đoản cú cùng nhiều từ bỏ thường chạm chán vào lĩnh vực tài chủ yếu bank cũng như trong các cuộc giao dịch mỗi ngày.

Bạn đang xem: Tiếng anh chuyên ngành ngân hàng

Account holder

/əˈkaʊnts/ /ˈhəʊl.dər/

nhà tài khoản

Accounts payable

/ə’kaunts ‘peiəbl/

tài khoản nợ cần trả

Accounts receivable

/ə’kaunts ri’si:vəbl/

thông tin tài khoản cần thu

Accrual basi

/ə’kru:əl ‘beisis/

phương thức kế toán thù dựa trên dự thu – dự chi

Amortization

/ə,mɔ:ti’zeiʃn/

khấu hao

Arbitrage

/,ɑ:bi’trɑ:ʤ/

kiếm lợi nhuận chênh lệch

Asset

/’æset/

tài sản

Authorise

/ˈɔː.θər.aɪz/

cấp cho phép

BACS

dịch vụ thanh toán thù tứ cồn giữa các ngân hàng

Balance

/’bæləns/

số dư tài khoản

Bank card

/bæɳk kɑ:d /

thẻ ngân hàng

Banker

/’bæɳkə/

người của ngân hàng

Bankrupt

/’bæɳkrəpt/ = Bust /bʌst/

đổ vỡ nợ, phá sản

Bankruptcy

/’bæɳkrəptsi/

sự vỡ nợ, vỡ vạc nợ

Bearer cheque

/ˈbeə.rər/

Séc vô danh

Bond

/bɔnd/

trái phiếu

Boom

/bu:m/

sự tăng vọt (giá cả)

Broker

/’broukə/

bạn môi giới

Capital

/’kæpitl/

vốn

Cardholder

nhà thẻ

Cash basis

/kæʃ ‘beisis/

cách thức kế toán dự bên trên thực thu – thực chi

Cash card

/kæʃ kɑ:d/

thẻ rút tiền mặt

Cash point

/ kæʃ pɔint/

điểm rút ít chi phí mặt

Cashier

/kə’ʃiə/

nhân viên thu, đưa ra chi phí (sinh sống Anh)

Certificate of deposit

/sə’tifikit əv di’pɔzit/

chứng chỉ tiền gửi

CHAPS

khối hệ thống tkhô cứng toán thù bù trừ từ động

Charge card

/tʃɑ:dʤ kɑ:d/

thẻ tkhô cứng toán

Cheque

/tʃek kɑ:d /

Séc

Cheque clearing

/ˈklɪə.rɪŋ/

sự thanh khô tân oán Séc

Circulation

/,sə:kju’leiʃn/

sự lưu thông

Clear

/kliə/

thanh khô tân oán bù trừ

Codeword

ký kết hiệu (mật)

Collateral

/kɔ’lætərəl/

gia tài ký kết quỹ

Commodity

/kə’mɔditi/

sản phẩm hóa

Cost of capital

/kɔst əv /’kæpitl/

chi phí vốn

Counterfoil

/ˈkaʊn.tə.fɔɪl/

cuống (Séc)

Credit card

thẻ tín dụng

Crossed cheque

/krɒst tʃek/

Séc tkhô cứng tân oán bằng gửi khoản

Cumulative

/’kju:mjulətiv/

tích lũy

Debit balance

/ ‘debit ‘bæləns/

số dư nợ

Debit

/’debit/

ghi nợ

Debt

/det/

khoản nợ

Decode

/diːˈkəʊd/

giải mã

Deficit

/’defisit/

thâm nám hụt

Deposit money

/di’pɔzit ‘mʌni /

tiền gửi

Depreciation

/di,pri:ʃi’eiʃn/

sự giảm giá

Direct debi

/di’rekt ‘debit /

ghi nợ trực tiếp

Dispenser

/dis’pensə/

trang bị rút ít tiền

Dividend

/’dividend/

lãi cổ phần

Draw

/drɔː/

rút

Drawee

/drɔːˈiː/

bank của người ký phát

Drawer

/drɔːr/

người ký kết phân phát (Séc)

Encode

/ɪnˈkəʊd/

mã hoá

Equity

/’ekwiti/

vốn cổ phần

Exchange traded fund

/iks’tʃeindʤ treid fʌnd/

quỹ chi tiêu chỉ số

Expiry date

ngày không còn hạn

Fiduciary

/fi’dju:ʃjəri/

ủy thác

Fund

/fʌnd/

quỹ

Give credit

cung cấp tín dụng

Growth stock

/grouθ stɔk/

CP tăng trưởng

Hedge fund

/hedʤ fʌnd/

quỹ đầu cơ

Honour

/’ɔnə/

chấp nhận tkhô nóng toán

Illegible

/i’ledʤəbl/

không đọc được

Interest

/’ɪntrəst hoặc ‘ɪntrest/

tiền lãi suất

Internet banking

hình thức dịch vụ bank qua internet

In figures

/ˈfɪɡ.ər/

(tiền) bởi số

In word

/wɜːd/

(tiền) bằng chữ

Invest

/in’vest/

đầu tư

Investor

/in’vestə/

công ty đầu tư

Invoice

/’invɔis/

danh deals gửi

Letter of authority

/ɔːˈθɒr.ɪ.ti/

tlỗi ủy nhiệm

Leverage

/’li:vəridʒ/

đòn bẩy

Liability

/,laiə’biliti/

nhiệm vụ pháp lý

Magnetic

/mæg’netik/

từ tính

Make out

cam kết vạc, viết (Séc)

Make payment

/ meik ‘peimənt/

ra lệnh bỏ ra trả

Margin account

/’mɑ:dʤin ə’kaunt/

tài khoản ký kết quỹ

Money market

/’mʌni ‘mɑ:kit/

thị trường tiền tệ

Mortgage

/’mɔ:gidʒ/

núm chấp

Mutual fund

/’mju:tjuəl fʌnd/

quỹ tương hỗ

Non-thẻ instrument

phương tiện đi lại tkhô giòn toán thù ko dùng chi phí mặt

Obtain cash

/əb’tein kæʃ/

rút chi phí mặt

Open cheque

/tʃek/

Séc mở

Outcome

/’autkʌm/

kết quả

Pay into

/peɪ/

nộp vào

Paycheck

/pei tʃek/

chứng thực tiền lương

Payee

/peɪˈiː/

tín đồ đươc thanh hao toán

Place of cash

địa điểm sử dụng tiền mặt

Plastic card

/’plæstik kɑ:d/

thẻ nhựa

Plastic money

/’plæstik ‘mʌni /

tiền nhựa (những các loại thẻ Ngân hàng)

Portfolio

/pɔ:t’fouljou/

hồ sơ năng lực

Premium

/’pri:mjəm/

mức giá bảo hiểm

Present

/’preznt – pri’zent/

xuất trình, nộp

Profit

/profit/

tiền lãi, lợi nhuận

Proof of indentify

/pruːf/ /aɪˈden.tɪ.faɪ/

vật chứng dìm diện

Real estate

/riəl is’teit/

không cử động sản

Recession

/ri’seʃn/

sự suy thoái

Reconcile

/’rekənsail/

bù trừ, điều hoà

Refer khổng lồ drawer

Tkiểm tra lại tín đồ ký kết phát

Revenue

/’revinju:/

thu nhập

Saving

/’seiviɳ/

ngày tiết kiệm

Shareholder

cổ đông

Short selling

/ʃɔ:t seliɳ/

chào bán khống

Smart card

/smɑ:t kɑ:d/

thẻ thông minh

Sort code

/sɔːrt kəʊd/

Mã Trụ sở Ngân hàng

Sort of card

nhiều loại thẻ

Statement

/’steitmənt/

sao kê (tài khoản)

Stock

/stɔk/

cổ phiếu

Subtract

/səb’trækt/

trừ

Take out

Rút ít tiền

Trade

/treid/

sự tải bán

Treasury bill

/’treʤəri bill/

kỳ phiếu kho bạc

Treasury stock

/’treʤəri stɔk/

cổ phiếu ngân quỹ

Tycoon

/tai’ku:n/

đơn vị tài phiệt

Value

/’vælju:/

giá chỉ trị

Venture capital

/’ventʃə ‘kæpitl/

đầu tư mạo hiểm

Volatility

/,vɔlə’tiliti/

mức biến hóa động

Voucher

/ˈvaʊ.tʃər/

biên lai, hội chứng từ

Withdraw

/wi ‘dr :/

rút chi phí mặt

2. Một số ví dụ áp dụng

Dưới đó là một số trong những ví dụ áp dụng trong một số trong những ngôi trường vừa lòng cố gắng thể:

lấy ví dụ 1:

I am with ABC Bank. I have sầu a cheque account with a cheque book so I can write cheques. My salary is paid directly inkhổng lồ my trương mục. I also have a savings trương mục where I save sầu money và earn interest.

I can transfer money between these two accounts – I can move money from one trương mục inlớn the other. I can go khổng lồ the ngân hàng to lớn vì this but it’s easier to use ADKI’s internet banking service.

Xem thêm:

The banks skết thúc me a statement ( = a printed danh sách of payments from and to the account) every month, showing me the balance.

lấy một ví dụ 2:

A: Do you have a cash card?

B: Yes, I use it khổng lồ take out or withdraw money from cash machines. I can use the money to pay cash for things in shops.

A: And bởi you have a credit thẻ like Visa or American Express?

B: Yes, I do. It has a limit of $5,000 – that’s the maximum amount I can spkết thúc – but I try khổng lồ repay what I owe (=need to lớn pay back) every month. I don’t want lớn get into debt và owe a lot of money without being able to repay it.

A: I know the problem!

Trên đấy là cỗ tự vựng giờ Anh thịnh hành chăm ngành Ngân mặt hàng cùng một vài trường hợp vụ thể nhằm các bạn tìm hiểu thêm. Nếu các bạn bao gồm vướng mắc gì, xin contact với agenbolaonline.org và để được tư vấn nhé!