#semoga membantu"},"id":19574917,"agenbolaonline.orgntent":"ondel odel berasal dari DKI JAKARTA yang lebih tepatnya kesukuan Betawi.">" data-test="answer-box-list">


Anda sedang menonton: Ondel-ondel berasal dari provinsi*Lengkepan sisindiran di handap ieu ! song getol nginum jajamu Nu guna ………………………… a.Sing getol ……………………. Nu guna …………………….. B.Aya meri dina rakit Bobok…o wadah bakatul …………………………………. ………………………………….​
13. Karangan anu disusun pikeun ngébréhkeun pamadegan nu nulis kana hiji fakta/data/pamadegan batur dumasar kana runtuyan wajar anu tangtu disebut ….…A. MakalahB. PedaranC. ArtikelD. Éséy14. Anu ngabédakeun pedaran jeung jadwal acara téh diantarana waé nyaéta ....A. Aya henteuna daptar rujukanB. Alus gorengna basa nu digunakeunC. Wangun huruf atawa posting nu digunakeunD. Eusi jeung dimuat acanna dina koran/majalah15. Ieu di handap anu henteu kaasup kana cara-cara maca artikel nyaéta ….A. Dibaca heula sakali ti mimiti titudit nepi ka tamatB. Dicatet sakabéh eusina kana booker catetanC. Jieun ringkesanana tina jadwal acara anu dibacaD. Catetkeun hal-hal berbiaya tina eusi artikel16. Ieu di handap anu henteu kaasup kana unsur-unsur dina structure artikel, nyaéta...A. Alinéa pamungkasB. Alinéa bubukaC. JudulD. Alinéa panambah
1. Adik angel (diomongi) mula bapak (jengkel). Tembung diomongi lan tidak nyaman Kang bener manut unggah unggahan bahasa yaitu a. Diaturi, nesu b. Dingendi…kani, duka c. Disanjangi, mrengutd. Dingendikani, nesu2. Deduga lawan prayoga,myang watara reringa aywa lali,iku parabot satuhu,tan kena tininggala,tangi lungguh angadeg tuwin lumaku,angucap meneng anendra,duga duga ora lali.Tembang pangkur kuwe tembang kang nganggo paugeran utawa pathokan guru gatra, guru wilangan lan guru lagu. Urut-urutane guru wilangan lan guru songs tembang pangkur neng ndhuwur....A. 9a, 11i, 8u, 7a, 11u, 8a , lan 8iB. 8a, 12i, 8u, 7u, 12a, 9a, lan 8i.C. 8a, 11i, 8u , 7a, 12u, 8a lan 8i.D. 8u, 11i, 7u, 8a, 12u, 7a, lan 8i.3. Tembung *tebu* ditegesi an*te*ping kal*bu* sekang wanda te lan buNegesi tembung adhedhasar wanda (suku kata) diarani...a. Kerata basab. Tembung andhahanc. Tembung entard. Rura basa​
Mbok memiliki aja ngetok ana kandhang wae Enak enak ngorok ora nyambut gawe Basa rinengga kang dumunung ing ukara kasebut yaiku .... * 5 poin purwaknthi gur…u basa, lan tembung dwlingga purwakanthi guru swara, lan tembung dwilingga purwakanthi guru swara, lan tembung dwipurwa purwakanthi guru sastra, lan tembung dwilingga dihabiskan swara​
Ater - ater ( n- ) "nerusake" terus + ( n- ) "ndhidhik" dhidhik + ( n- ) "ningkatake" tingkat + ( n- ) "nerbitake" terbit + ( n- ) "namatake" tamat +…( n- )
9. Anu henteu kaasup sisindiran nyaeta ….A. RarakitanB. PupujianC. WawangsalanD. Paparikan10. Wawangsalan mah sapadana diwangun ku ….A. Tilu pa…dalisanB. SapadalisanC. Opat padalisanD. Dua padalisan11. Salawe dua puluh lima, berani sedan catna hejo.................................... , ....................................A. Awewe jaman ayeuna, bisa ~ dangdan teu sanggup ngejoB. Lamun hayang hirup bagja, Bakal loba kejoC. Lain nyeri ku panyakit, kabogoh direbut baturD. Masak make calana, Calanana cat hejo
Sebelumnya
Berikutnya


Lihat lainnya: Ppkm Level 2 Sampai Tanggal Berapa Bulan Ini, Bulan (Penanggalan)

Mengetahui segenap jawaban

Situs ini benefit agenbolaonline.orgokie berdasarkan kebijakan agenbolaonline.orgokie . Kamu bisa menentukan terms menyimpan dan diakses agenbolaonline.orgokie di browser