Bài Tập Câu Bị Động Có Đáp Án

Học cách chuyển từ câu chủ động (Active voice) quý phái câu thụ động (Passive voice) thật dễ dàng bạn có tin không? lý thuyết không rắc rối, khó khăn nhớ mà còn làm giải quyết hết sức nhanh các dạng bài bác tập tương quan đến câu bị động. Sau đây cửa hàng chúng tôi xin reviews đến cho mình những bài tập câu bị động có kèm đáp án đầy đủ.

Bạn đang xem: Bài tập câu bị động có đáp án

*

Tổng hợp bài bác tập câu bị động

CẤU TRÚC CÂU BỊ ĐỘNG

Active: S + V + O

Passive: S(O) + (tobe) + Ved/PII + by O(S)

CÁC DẠNG BÀI TẬP CÂU BỊ ĐỘNG (PASSIVE VOICE)

Exercise 1: Tìm và sửa lỗi sai trong số câu bên dưới đây

1.That cake made for my birthday party.

2. A novel are being read by Jim.

3. Loan is having her hair cutting next Sunday.

4. This house built by his father 3 years ago.

5. I gave a notebook on my birthday by my best friend yesterday.

Exercise 2: Chuyển những câu sau quý phái câu bị động

1.Mr.Huynh teaches them vocabularies.

➔___________________________________.

2. You should vị your homework.

➔___________________________________.

3. Nam built this house in 1999.

➔___________________________________.

4. Wind posted the letter last month.

➔___________________________________.

5. She will xuất hiện her new restaurant next Monday.

➔___________________________________.

6. We had to lớn postpone the meeting because the quái vật was ill.

➔___________________________________.

7. Hoa cleans the window every week.

➔___________________________________.

8. This bill includes service.

➔___________________________________.

9. Nobody told him that his parents came back.

➔___________________________________.

10. They used this fans all day.

➔___________________________________.

Exercise 3: Viết lại câu tiếp sau đây sao mang lại nghĩa không thay đổi.

1.My mother make me study harder.

➔___________________________________.

2. She enjoys her father taking her khổng lồ school.

➔___________________________________.

3. I have my children clean the house.

➔___________________________________.

4. People say Bob is the most intelligent student in his class.

➔___________________________________.

5. People think that we built this bridge 2 years ago.

➔___________________________________.

6. I want my mother lớn buy a new phone.

➔___________________________________.

7. I heard My Tam sing many songs yesterday.

➔___________________________________.

Xem thêm: Tư Vấn Thiết Kế Nhà Ống Ngập Tràn Ánh Sáng Xây Hơn 1,3 Tỷ Đồng

Exercise 4: Chia những động tự sau

1. That novel __________ (write) by a famous artist.

2. The milk ____________ (deliver) every day.

3. Lan’s oto __________ (repair) last month.

4. Phong _______________ (go/not) alone tonight by his family.

5. My mother let me _________ (use) her computer.

6. His car needs __________ (repair).

7. The date of that meeting _________(change/not) yet.

8. Look at this old house! They ________ (knock) down.

9. That language ______ (speak) by his grandfather years ago.

10. All the troubles __________ (cause) by his girlfriend yesterday.


ĐÁP ÁN

Exercise 1:

1. Made ➔ was made (that cake là chủ ngữ chỉ vật nên không thể sinh hoạt dạng chủ động phải gửi thành bị động)

2. Are ➔ is (a novel là công ty ngữ số ít)

3. Cutting ➔ cut (cấu trúc bị động “have + O + Ved/PII)

4. Built ➔ was built (this house là công ty ngữ chỉ vật phải không thể ngơi nghỉ dạng chủ động phải đưa thành bị động)

5. Gave ➔ was given (được bộ quà tặng kèm theo bởi bạn bè của tôi – câu bị động)

Exercise 2:

1. They are taught vocabularies by Mr.Huynh.

2. Your homework should be done.

3. This house was built by phái mạnh in 1999.

4. The letter was posted by Wind last month.

5. Her new restaurant will be opened next Monday.

6. The meeting was had lớn postpone because the trùm cuối was ill.

7. The window is cleaned by Hoa every week.

8. Service is included by this bill.

9. He wasn’t told that his parents came back.

10. This fans were used all day.

Exercise 3:

1.I am made to lớn study harder by my mother.

2. She enjoys being taken khổng lồ school by her father.

3. I have the house cleaned by my children.

4. It’s said that Bob is the most intelligent student in his class.

Or: Bob is said lớn be the most intelligent student in his class.

5. It’s thought that we built this bridge 2 years ago.

Or: We are thought lớn have built bridge 2 years ago.

6. I want to lớn be bought a new phơn by my mother.

7. My Tam was heard lớn sing many songs yesterday.

Exercise 4:

1.That novel _____was written_____ (write) by a famous artist.

(cuốn tè thuyết đã có được viết – câu bị động)

2. The milk _____is delivered_______ (deliver) every day.

(dấu hiệu: every day nên chia bị động ở thì bây giờ đơn)

3. Lan’s car ____was repaired______ (repair) last month.

(dấu hiệu: last month đề nghị chia câu bị động ở thì quá khứ)

4. Phong ______won’t be gone_________ (go/not) alone tonight by his family.

(dấu hiệu: tonight buộc phải chia câu bị động ở thì tương lai đơn)

5. My mother let me ____use_____ (use) her computer.

(let + sb + Vinf – câu chủ động)

6. His car needs _____reparing/to be repaired_____ (repair).

(cấu trúc thụ động của need)

7. The date of that meeting ____hasn’t been changed_____(change/not) yet.

(dấu hiệu: yet cần chia câu bị động ở thì bây giờ hoàn thành)

8. Look at this old house! They ___are being knocking_____ (knock) down.

(dấu hiệu: Look… yêu cầu chia câu tiêu cực ở thì lúc này tiếp diễn)

9. That language ___was spoken___ (speak) by his grandfather years ago.

(dấu hiệu: years ago đề xuất chia câu tiêu cực ở thì quá khứ)

10. All the troubles _____were caused_____ (cause) by his girlfriend yesterday.

(dấu hiệu: yesterday yêu cầu chia câu tiêu cực ở thì thừa khứ)


Thực hành các dạng bài bác tập về câu bị động trong giờ anh rất quan trọng cho học sinh để có tác dụng cao trong số bài kiểm tra.